Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Jak wszcząć postępowanie egzekucyjne?
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje poprzez złożenie wniosku egzekucyjnego do komornika sądowego (wzór wniosku do pobrania w zakładce Dokumenty). Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy oraz wskazać świadczenie, które ma być spełnione, a także sposób egzekucji. Wniosek egzekucyjny powinien również spełniać warunki stawiane pismu procesowemu, a więc:

- wskazywać komornika, do którego jest kierowany,
- określać rodzaj pisma (w tym przypadku wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego),
- wskazywać wierzyciela z imienia i nazwiska (lub nazwy przedsiębiorstwa), ze wskazaniem jego adresu zamieszkania, siedziby, adresu do korespondencji, bądź przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
- wskazywać dłużnika z imienia lub nazwiska (lub nazwy przedsiębiorstwa), ze wskazaniem jego aktualnego adresu zamieszkania, bądź siedziby, a także jego numeru PESEL lub NIP,
- być opatrzony podpisem wierzyciela, bądź jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
- wymieniać załączniki.

Czym jest tytuł wykonawczy?
Tytuł wykonawczy jest to tytuł egzekucyjny (najczęściej jest to orzeczenie sądu w postaci wyroku, postanowienia, nakazu zapłaty, bądź ugody) zaopatrzony w klauzulę wykonalności (urzędowy akt sądu stwierdzający, że dany tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania w drodze egzekucji). Rodzaje tytułów egzekucyjnych szczegółowo wymienia art. 777 kpc.

Jakie można zastosować sposoby egzekucji?
Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym powinien wskazać, w jaki sposób ma być prowadzona egzekucja, a w szczególności wymienić wszystkie znane wierzycielowi składniki majątku dłużnika (ruchomości, rachunki bankowe, miejsce pracy dłużnika, inne źródła dochodu, czy też nieruchomości). Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia kilka sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych, a mianowicie:

- egzekucja z ruchomości,
- egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
- egzekucja z rachunków bankowych,
- egzekucja z innych wierzytelności,
- egzekucja z innych praw majątkowych,
- egzekucja z nieruchomości,
- egzekucja ze statków morskich.

Kto może być pełnomocnikiem strony w postępowaniu egzekucyjnym?
Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Bardziej szczegółowo tą kwestię reguluje art. 87 kpc.

W jaki sposób wierzyciel może zlecić komornikowi ustalenie majątku dłużnika?
W przypadku, gdy wierzyciel nie ma wiedzy odnośnie majątku dłużnika, przysługuje mu uprawnienie do skorzystania z możliwości jaką daje art. 7971 kpc, tj. zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem. W tym celu wierzyciel powinien złożyć stosowny wniosek – zlecenie poszukiwania majątku dłużnika (wzór wniosku do pobrania w zakładce Dokumenty). Takie zlecenie może być również zawarte we wniosku o wszczęcie egzekucji.